VERKOOPVOORWAARDEN

Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden beheersen de band tussen de klant en traiteur André, alsmede de organisatie en levering van producten geleverd door deze laatste. De enige handeling in hoofde van de klant om een bestelling te plaatsen, houdt de algehele aanvaarding in zonder enig voorbehoud van de algemene verkoopsvoorwaarden en verzaking zich te beroepen op welke bepaling dan ook, die in strijd is met onderstaande voorwaarden.


De partijen
Enerzijds: Vandendael André , Sint-Truidensesteenweg 632, 3300 Hakendover, nader ook te noemen

"TRAITEUR ANDRE", "haar", "zij" of "wij".
Anderzijds: de opdrachtgever, nader ook te noemen "klant", "opdrachtgever" of "u".


1.TOEPASSING
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de door TRAITEUR ANDRE te leveren producten, elke dienst en/of elke prestatie die wordt verleend en op elk werk dat wordt uitgevoerd, hierna omschreven als de ‘opdracht’, door TRAITEUR ANDRE en/of haar aangestelden, alsook op de facturen. TRAITEUR ANDRE  kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die TRAITEUR ANDRE onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door de daartoe bevoegde personen.

1.2. De algemene voorwaarden die voorkomen op de stukken van klanten zijn niet tegenstelbaar aan TRAITEUR ANDRE, met uitzondering van deze gevallen waarin TRAITEUR ANDRE daartoe voorafgaand schriftelijk en uitdrukkelijk instemt.
1.3. De aanvaarding van een opdracht door TRAITEUR ANDRE, op welke wijze ook, houdt geen aanvaarding in van de algemene of verkoopsvoorwaarden van de klant.


2. BESTELLING/CONTACT

2.1. Bestellingen worden uitsluitend geplaatst via het aanvraagformulier, terug te vinden op de website “www.traiteurandre.be” en zijn pas bindend na storting, op onze rekening, van het gevraagde voorschot vermeld op de prijsopgave.

Keuze van de menu, wijnen en andere zaken vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant.

2.2. TRAITEUR ANDRE  heeft het recht haar diensten en haar naam bekend te maken d.m.v. reclame zoals visitekaartjes, bedrukte onderleggers, kledij, digitale reclame op de locatie en tijdstip van de cateringopdracht. Alsook het recht om de naam van de klant of diens bedrijf als referentie op te nemen voor commerciële doeleinden zonder voorafgaand akkoord, tenzij u dit weigert bij uw bestelling.

2.3. Uiterlijk 10 dagen voor de aanvang van uw cateringopdracht, vernemen wij graag de volgende definitieve gegevens (voor nota bindend):
1. Het aantal gasten waarvoor de cateringopdracht bestemd is, voor nota bindend;
2. De exacte locatie en tijdsbepaling;

3. telefoon/GSM nummer waarop u kan bereikt worden gedurende de tijd tussen de bestelling en de levering;

4. Aanpassingen met betrekking tot huurartikelen;

5. De naam en adres voor verzending van de nota, voor Btw-plichtigen, hun Btw nummer;
6. Overige details zoals bedienend personeel, wensen ten behoeve van de bloemen en andere decoratie.

2.4. Traiteur André kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor eender welke vergissing of laattijdige  levering die te wijten is aan het onvolledige of onjuiste karakter van de door de klant meegedeelde contact informatie.


3.OFFERTES/PRIJZEN
3.1. De offerte, prijsopgave, voorcalculatie of vergelijkbare mededelingen opgemaakt door TRAITEUR ANDRE zijn 7 dagen geldig vanaf de datum van opmaak, behoudens wanneer er een andere termijn op de offerte wordt voorzien, of wanneer de termijn van geldigheid door TRAITEUR ANDRE uitdrukkelijk en schriftelijk wordt verlengd.
3.2. De prijzen voor een opdracht, die worden vermeld op een offerte, prijsopgave, voorcalculatie, orderbevestiging of vergelijkbare mededelingen, zijn enkel ter informatieve titel en kunnen worden herleid of vermeerderd naargelang de omvang en complexiteit van de opdracht, alsook naar gelang de tijd die verstrijkt tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering ervan. TRAITEUR ANDRE behoudt zich steeds het recht voor om de prijzen te herrekenen op basis van de op dat ogenblik geldende marktprijzen. Dit alles tenzij anders uitdrukkelijk wordt vermeld. Onvoorziene kosten op tijdstip van de catering kunnen achteraf opgenomen worden in het eindfactuur.

3.3. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en zijn altijd exclusief vervoer, dienst en/of personeel, huur materialen, tenzij anders vermeld.

3.4. Volgende BTW tarieven zijn van toepassing op de opdrachten die worden uitgevoerd door TRAITEUR ANDRE:
- 6 % bij levering of afhaling van gerechten.

- 12 % op de maaltijden wanneer bediening is inbegrepen.
- 21 % op de dranken, leveringskosten, huren materiaal, e.d..
3.5. TRAITEUR ANDRE heeft bij gebreke aan specificatie, steeds de vrije keuze in de uitvoering van de opdracht, de keuze van de materialen, producten en/of ingrediënten, alsook in de keuze van de personen die de opdracht uitvoeren, en dit zonder dat deze keuzes aanleiding kunnen geven tot een prijsvermindering.
3.6. Eventuele bijkomende prestaties/diensten/opdrachten worden uitgevoerd aan de gangbare éénheidsprijzen of het in voege zijnde uurloon.
3.7. Vertragingen bij de uitvoering van de opdracht, dewelke hun oorzaak niet vinden bij TRAITEUR ANDRE, zullen aanleiding geven tot het in rekening brengen van kosten (aan de gangbare éénheidsprijzen en het in voege zijnde uurloon) en dit ten laste van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Uurlonen worden gerekend van bij het vertrek en tot aan de terugkomst. Dit behoudens wanneer schriftelijk en uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
3.8. Verplaatsingen worden aangerekend tegen de gangbare eenheidsprijzen. Het tarief van de levering kost wordt berekend, met “Google Maps”, volgens het aantal kilometers dat voor de heen en terugreis wordt afgelegd. Het tarief bedraagt 0,40 € / km incl. 21% btw

Ingeval van een bijkomende bestelling die een extra levering noodzakelijk maakt, zullen de kosten van deze bestelling gefactureerd worden aan de klant indien de oorspronkelijke bestelling reeds onderweg is.


4.OPDRACHT/ANNULATIE

4.1. De klant kan een datum vastleggen alvorens een keuze te maken van de cateringopdracht. De vastlegging van de datum kan mondeling gebeuren en aanvaard worden. De vastlegging van de datum wordt in vertrouwen genoteerd en is louter informatief. De vastlegging van de datum of opdracht is pas bindend nadat de klant het gevraagde voorschot van vijftig (50) %, van de waarde van de opdracht, gestort heeft op de rekening van TRAITEUR ANDRE.

4.2. Elke opdracht, door de klant toevertrouwd aan TRAITEUR ANDRE, dient schriftelijk en uitdrukkelijk te worden aanvaard door TRAITEUR ANDRE of haar aangestelde, en dit uiteraard in zoverre de termijn tussen het geven van de opdracht en de uitvoering ervan dit toelaat.

4.3. Indien u een vastgelegde datum/opdracht wenst te annuleren, dient u dit zo spoedig mogelijk aan TRAITEUR ANDRE schriftelijk per brief, fax of mail bekend te maken.

4.4. Annuleert u minimaal 14 dagen vóór de aanvang van uw opdracht, krijgt u het gehele voorschot (indien reeds gestort) terug, verminderd met de beheerskosten (5% van het voorschot) en verminderd met de door TRAITEUR ANDRE voor u reeds gemaakte administratieve kosten.
4.5. Annuleert u tussen 14 dagen en 3 dagen voor de aanvang van uw opdracht, dan wordt het gehele voorschot in rekening gebracht vermeerderd met de beheerskosten (5% van het voorschot) vermeerderd met de door TRAITEUR ANDRE voor u reeds gemaakte administratieve kosten.
4.6. Annuleert u minder dan 48 uur voor de aanvang van uw opdracht, bent u gehouden tot betaling van het integrale bedrag dat overeenstemt met de waarde van de opdracht, onverminderd het recht van TRAITEUR ANDRE om een hogere vergoeding te vorderen voor de werkelijk geleden schade die zij bewijst.


5. AANVAARDING
5.1. Er is aanvaarding van de uitvoering van de opdracht zonder voorbehoud indien de klant niet onmiddellijk bij kennisname van een gebrek in de uitvoering of wanprestatie TRAITEUR ANDRE daarvan op de hoogte stelt en bovendien binnen de 5 kalenderdagen na het uitvoeren van de opdracht de bezwaren bij aangetekend schrijven toelicht. Alle klachten die nadien toekomen worden als onbestaande beschouwd.


6. BETALINGSVOORWAARDEN
6.1. Voorschot: Wij verzoeken u binnen twee (2) weken nadat de offerte akkoord bevonden is, doch uiterlijk tien (10) dagen vóór de aanvang van uw geplande cateringopdracht, vijftig (50) % van de offerte, ook vermeld op de offerte, over te maken op volgend rekening nr.  BE51 7343 7506 5562 / KREDBEBB - TRAITEUR ANDRE, met vermelding van " uw naam + datum evenement”.
6.2. Betaling van het restant (saldo) van het eindfactuur dient contant op de dag van de cateringopdracht betaald te worden of uiterlijk 7 dagen na factuurdatum indien overeengekomen met TRAITEUR ANDRE.

6.3. Bij gebrek aan betaling bij de levering van het geheel of een gedeelte van het factuurbedrag, zal het verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling vermeerderd worden met een forfaitaire schadevergoeding a rato van 15 % zonder dat deze schadevergoeding minder dan 50 € kan bedragen. Overigens zullen nalatigheidsintresten verschuldigd zijn a rato van 12 % jaarlijks die zullen berekend worden per fractie van een maand vanaf de facturatie datum.

6.4. Het niet betalen van een factuur uiterlijk op haar vervaldag maakt alle schuldvorderingen van TRAITEUR ANDRE onmiddellijk opeisbaar, en geeft TRAITEUR ANDRE de mogelijkheid om de nog lopende overeenkomsten te schorsen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige vergoeding.
6.5. Klachten met betrekking tot facturen dienen te worden gemeld binnen de zeven dagen na factuurdatum en bij aangetekend schrijven.
6.6. Bij niet betaling binnen de gestelde termijn zal TRAITEUR ANDRE een eerste aanmaning per mail aan u versturen met de vermeerdering van de daarbij gemaakte kosten.
Bij niet betaling binnen 21 dagen na factuurdatum, wordt u bij definitie in gebreke gesteld per aangetekend schrijven. De hierbij gemaakte kosten worden mee verrekend in het verschuldigd eindtotaal.
Bij niet betaling binnen 3 dagen na de ingebrekestelling zal TRAITEUR ANDRE  zich beroepen op de hulp van een raadsman/deurwaarder zonder voorafgaande vermelding.

6.7. De klant kan een klacht niet als reden doen gelden om zijn betalingen op te schorten of uit te stellen.

7. GOEDEREN/LEVERING/RISICO/SCHADE
7.1. Bij de uitvoering van de opdracht kan TRAITEUR ANDRE gebruik maken van eigen of door derden ter beschikking gestelde goederen (bijvoorbeeld tafels, stoelen, meubilair, decoratie, servies, apparaten,….), hierna ‘de goederen’, en dit op kosten van de klant aan de gangbare prijzen, behoudens wanneer schriftelijk en uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
7.2. De klant is gehouden een borg te stellen voor de goederen die worden aangewend bij de uitvoering van de opdracht, waarbij de omvang van de borg zal worden bepaald door TRAITEUR ANDRE en zal worden gesteld voor uitvoering van de opdracht.
7.3. De klant is gehouden de goederen in ontvangst te nemen (en desgevallend te stockeren) wanneer deze aan hem, na voorafgaande verwittiging van levering, ter beschikking worden gesteld. Bij onmogelijkheid tot het in ontvangst nemen door de klant, zullen de goederen op kosten en op risico van de klant worden gestockeerd, daarin begrepen de verplaatsingskosten en uren aan gangbare éénheidsprijzen of het in voege zijnde uurloon.
7.4. De klant staat, bij levering van de goederen door TRAITEUR ANDRE of bij levering van een derde met het oog op het aanwenden ervan bij het uitvoeren van de opdracht, in het voor het (veilig en naar behoren) stockeren van de goederen. De klant draagt het risico vanaf de levering.
7.5. De goederen die worden geleverd worden bij levering door de klant onmiddellijk nagezien, en dit voor wat betreft de kwaliteit en kwantiteit. Bij gebreke aan bezwaren die worden geuit binnen de 24 uur na levering, worden de goederen geacht te zijn aanvaard door de klant.

7.6. TRAITEUR ANDRE  heeft het recht eventuele schade aan en/of vermissing van haar eigendommen en/of huurartikelen in rekening te brengen aan de opdrachtgever ten belope van de nieuwprijs van het beschadigd materiaal + de gemaakte administratieve kosten.

7.7. TRAITEUR ANDRE  zal de locatie bezoeken volgens afspraak om na te gaan welk materiaal nodig zal zijn, dient gehuurd te worden en om de brandveiligheid en hygiëne te controleren.

TRAITEUR ANDRE  zal de opdracht ontbinden zonder kosten voor de klant indien de brandveiligheid en de algemene veiligheid/hygiëne op de locatie van het gebeuren niet gegarandeerd kunnen worden. TRAITEUR ANDRE  kan op basis van deze redenen niet aansprakelijk gesteld worden voor vergoeding ten opzichte van de klant.


8. BEPERKINGEN/ AANSPRAKELIJKHEID
8.1. De verbintenissen van TRAITEUR ANDRE zijn inspanningsverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen.
8.2. TRAITEUR ANDRE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van de verplichtingen in geval van overmacht, daarin onder meer begrepen de substantiële ontwrichting van het verkeer, oproer, oorlog, en aanhoudend storm of vriesweer. De leveringstijd meegedeeld aan de klant is louter indicatief .
8.3. TRAITEUR ANDRE is niet aansprakelijk voor: diefstal/verlies van of schade aan goederen die haar door de klant of derden werden toevertrouwd of die aanwezig zijn op de plaats waar de opdracht wordt uitgevoerd, en dit ongeacht de oorzaak of de aard van het verlies of de schade, schade die het gevolg is van een gebrek in/aan de goederen die worden aangewend bij de uitvoering van de opdracht, schade die het gevolg is van het oneigenlijke gebruik van goederen op aangeven van de klant of deze zijn aangestelde, schade die het gevolg is van een gebrek of fout in het door derden en/of de klant of diens aangestelde aangeleverde materiaal of in de door hem/haar verrichte voorbereidende werkzaamheden.
8.4. De eventuele aansprakelijkheid in hoofde van TRAITEUR ANDRE is in elk geval beperkt tot het te factureren bedrag (excl. BTW) voor de overeenkomst die ter zake werd gesloten. Bovendien kan TRAITEUR ANDRE enkel aansprakelijk worden gesteld voor de directe schade die het gevolg is van de zware fout en/of opzet in haren hoofde.

8.5. De klant vrijwaart TRAITEUR ANDRE tegen elke verhaal van derden.

De klant zal bovendien de toegang tot de plaats van uitvoering en/of levering verbieden aan derden, en dit tijdens de gehele duur van uitvoering van de opdracht.
8.6. De klant treft, indien nodig, alle noodzakelijke voorzieningen/maatregelen opdat de plaats waar de opdracht moet worden uitgevoerd naar behoren kan worden bereikt, en de uitvoering op een veilige manier en naar behoren en volgens de regels van de kunst kan gebeuren.

De klant machtigt TRAITEUR ANDRE om de nodige maatregelen te (laten) nemen op kosten van de klant, wanneer wordt vastgesteld dat de voormelde voorzieningen/maatregelen niet of niet naar behoren werden genomen.

9.ONTBINDING
9.1. TRAITEUR ANDRE heeft het recht om –op elk ogenblik- van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling elke overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever één of meerdere verplichtingen niet zou nakomen, in staat van faillissement wordt verklaard, in staat van vereffening verkeert of deze zijn vermogen het voorwerp uitmaakt van een beslag.
9.2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden in toepassing van het art. 9.1 van de algemene voorwaarden, heeft TRAITEUR ANDRE recht op een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat overeenstemt met de waarde van de opdracht, onverminderd het recht van TRAITEUR ANDRE om een hogere vergoeding te vorderen voor de werkelijk geleden schade die zij bewijst, en onverminderd het recht om het gedeelte van de overeenkomst dat reeds zou zijn uitgevoerd in rekening te brengen.

10. NIETIGHEID
10.1. Partijen verklaren uitdrukkelijk dat de eventuele nietigheid of de niet afdwingbaarheid van een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden op geen enkele wijze de geldigheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden in het gedrang brengt. Bovendien verklaren partijen dat de nietige of niet afdwingbare bepaling zal vervangen worden door een geldige bepaling die het dichtst aanleunt bij de wil van partijen zoals deze bij de aanvaarding van de algemene voorwaarden bestond.

11. PERSOONSGEBONDEN INFORMATIE.
11.1. De persoonlijke informatie vanwege de klant met betrekking tot het bezoek van de internetsite zijn vertrouwelijk en niet toegankelijk voor het publiek en zijn louter bedoeld voor intern gebruik. Zij worden enkel aangewend om de kwaliteit van de dienst te verbeteren, alsmede het formuleren van commerciële voorstellen.


12. BEVOEGDHEID
12.1. Alle contracten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving
12.2. Partijen komen uitdrukkelijk overeen, ingeval van conflict, om dit voor te leggen aan de rechtbanken in België, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Leuven.